Ana SayfaBizden Haberler“Office” Çiftçinin Karagün Dostu Olacak

“Office” Çiftçinin Karagün Dostu Olacak

Tarım sektörü, ülkemizde üç milyon civarında işletme sayısı ve Gayri Safi Milli Hasıla’ya (GSMH) gerek direkt katkısı gerekse dolaylı katkısı ile en büyük üretici kesimini oluşturmaktadır.

Beş yıl önce etkisini hissetirmeye başlayan küresel ısınma sonucunda ortaya çıkan kuraklık; dünya gıda üretim ve tüketim konjöktüründe değişiklikler yaşanmasına neden oldu. Ayrıca bulunduğumuz dönemde yine global olarak yaşanan ekonomik durgunluk tüm sektörlerde durağanlığa varan etkiler oluşturdu. Tüm bunlara rağmen Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olan “Tarım Sektörü”, sahip olduğu farklı dinamiklerle önemini ve canlılığını korumayı sürdürüyor.

Tarım, ülkemizde uzun yıllardır bilişim sektörünün ilgi alanı dışında kalmış olmasına karşın; son yıllarda ve özellikle gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojilerinin gelişimiyle insana, bitkiye, hayvana ve çevreye duyarlı, üretimde kalite ve verimlilik faktörlerini ön planda tutan bir evrim geçirmektedir.

Diğer taraftan; her geçen gün artan nüfus yoğunluğunu besleyebilmek için Tarım Teknolojileri ve Tarımsal Bilişim Metotlarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Tarım sektöründe dünya çapında yaşanan bu değişimlerle birlikte üretimde verimliliğin düşmesi küresel anlamda ciddi sıkıntılar oluşturdu. Ancak bu sıkıntılar ülkemiz için vazgeçilmez bir üretim alanı olan tarım sektöründe birim alandan alınan verimin artışına imkan sağlayacak ve pazara entegrasyonu sağlayacak yatırımların önemini artırdı. Tarımda inovasyon ve bilişim teknolojilerinin kullanımı bu açıdan daha önemli hale geldi.

Buna rağmen inovasyon ve inovasyon sistemi ülkemizde çok dar bir çerçevede ve daha çok bilgi teknolojileri ve teknolojik ilerleme alanlarında yapılmaktadır. Oysa ekonomiye büyük etki yapacak olan tarım alanındaki gelişmeler ve buna bağlı olarak da tarımsal inovasyon konuları çok rağbet görmemekte ve geri planda kalmaktadır.

traktor-tarim-bankaciligi-2Oysa tarımın ekonomik gelişime katkısını artırmak tarımda en uygun teknolijinin kullanılması ile mümkün olmaktadır. Bu aşamada verimlilik artışını sağlamanın yolu tarımsal inovasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve bu paralelde tarım sektörünün diğer sektörler tarafından teknoloji transferi ile beslenmesini gerektirmektedir. Bu özellik tarımın kendi iş kolu dışında diğer bağlı sektörelerin gelişimine katkısını da ortaya çıkarmaktadır.

Tarımsal üretimde insan gücünden hayvan gücüne ve daha sonra da traktör gücüne geçiş sürecinin devamı olarak değerlendirilen ve bu evrim süreciyle teknolojik tarım tekniklerinin kullanımı ve inovasyonun gereğini ortaya çıkmıştır.

Tarımsal İnovasyon Sistemi çerçevesindeki uygulamalar, ekonomi ve çevre koruma ilkelerini göz önünde tutarak; bilişim çağının gelişen teknolojilerinin tarımsal üretimle bütünleştirilerek kullanılmasını ifade etmelidir.

Ancak tarımda inovasyonun ve teknolojinin kullanılmasının tek hedefi sadece verim artışı olmamakta, girdi kullanımında tasarrufa imkan verecek uygulamaları da içermektedir. Dolayısı ile üreticilerimiz minimum girdi harcamasıyla maksimum gelir elde etme şansına sahip olacaktır. Son yıllarda, üretimi artırma yollarını ortaya koymaya çalışan araştırma çalışmalarına paralel olarak AB ülkelerinde, çevreye zarar vermeyecek, ekonomik ve sürdürülebilir tarım sistemlerinin geliştirilmesi fikri ağırlık kazanmaktadır.

Genel bir değerlendirme yapıldığında; tarım sektörünün gelişiminde üretimden ziyade giderek artan oranda pazar belirleyici rol oynamaktadır. Dolayısı ile inovasyon sistemlerine yapılacak yatırımlar; ekonomik büyümenin sağlanmasında ve küresel rekabet gücünün artırılmasında en önemli unsurlardan biri olarak yer almaktadır.

Hakan Çağlar
Tarım Bankacılığı  İş Geliştirme ve Satış Yöneticisi